ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١١٧. سەرداری زومڕەی
سەرداری زومڕەی موسیبەت کێشان
فەرمانفەرمای موڵک دەروون پڕ ئێشان
بادەی خەم وەردەی مەرگی ناکامان
زام ناسۆر کەفتەی دەروون پڕ زامان
پەردەی دڵ وە نێش مەودای خەم پارە
چار نەبەردەی دەرد دڵەی بێچارە
وەختێ سەیلی چەم دەروون پڕ خاران
تاو مەوەست چون تاو ئەوەڵ بەهاران
بۆی کزەی کەواو جەرگم چون جاران
هەم، وەی، تەم مەوست ئەو ڕووی ستاران
بۆ پڕووزی جەرگ قرچەی پارچەی دڵ
بۆی هوونی جۆشیای دەروونی پڕ چڵ
ئێد چون تۆفی سەخت تەم وست ئەو کوان
ئەو وێنەی لافاو باڵای تۆ ڕەوان
هەناسەی سیای سەردی دڵسۆزی
بەرد مدا وە بەرد برد العجوزی
یانێ نامەکەی خەم ئینشا کەردە
مەرقوومی قەڵەم وە خەم شەق وەردە
شۆڵە دا وە گڕ شەرارەی نارم
دەمیا و جۆش دا دڵەی خەمبارم
من وەر جە ئامای نامەی زگاریت
زووتەر جە خەبەر کۆسی دیاریت
خاترم چەند ڕۆ خەستەی خەمان بی
چەمانم چون تاف سافی چەمان بی
جە ئامای نامەت چەمەریم بەرز بی
شادیم شێویا، شینم سەد تەرز بی
شەمعی شامی شووم ماتەم هورگڕیا
تای تەلی سەمتوور شادی و زەوق بڕیا
شای شادیم شکیا، سوپای خەم جەم بی
بەیداخی دەماخ شێوەی ماتەم بی
دەخیل بیم وە نوتق خەمان لاڵ کەردەم
لاڵام جە خەیاڵ خەم غارەت بەردەم
نامەرد، یە وادەی شینی بێشۆمەن
هیچ کۆسم نییەن، یە کۆسی نۆمەن
سا دەی، هەی پەی کەی هەر یەک جە لایێ
باوەرین ئەو ساز شیوەن سەدایێ
خەیاڵ غەمگین بی، نوتق ئاما وە دەنگ
ئێد موات وە سۆز زایڵەی سەد ڕەنگ:
ناکامی ئەییام کامەرانیم ڕۆ
بەر نەوەردەی باغ نەوجوانیم ڕۆ
شابی شێخی عەشق یەکتای فەردم ڕۆ
وە ناکام مەردەی دڵ پڕ دەردم ڕۆ
کەنگەرەی ئەیوان کاخی دینم ڕۆ
توڕەی لای تەڵای ڕای یەقینم ڕۆ
حەللالی عوقدەی ڕاگەی شەرعم ڕۆ
ڕەهنومای تەریق جادەی وەرعم ڕۆ
کێ نە تەفاسیر قورئان بدۆ دەم
کێ بۆ ئەحادیس ڕەسوول کەرۆ جەم
کێ وە صرف و نحو خاتر کەرۆ مەحو
کێ وادەی تاعەت دەم بدۆ نە صَحو
هەنی کێ ئاداب وە ئاداب وانۆ
کێ عیلمی مَنطِق جە مەنتق زانۆ
مُطَوَّل پەی کێ توول دۆ عیبارەت
با مُختَصَر بۆ وە بێئیشارەت
کێ وە قووەی عیلم زەکای حەق بینی
دەم بدۆ نە «کونە» عیلمی «چەقمینی»
فەقێ بێتەدریس، مەدرەسە بێزەوق
مزگی بێئیمام، جەماعەت بێشەوق
عالمان بێفکر، شاعیران ماتەم
نازک خەیاڵان غەرقی دەریای خەم
میرزام چون بێوەخت وە ناکامی دڵ
وەر جە من تەشریف بەردی وە تۆی گڵ
شاد بی وە حووران خاسەی جینانی
تەمەننای وێت بی لەقای سوبحانی
مەنزڵ موبارەک، بێهەمتات یار بۆ
شەفاخوات ڕەسوول خاسەی موختار بۆ
بێزەحمەت جە هەوڵ مەحشەر ئازد بی
وە لوتفی ئیزەد ڕەحمانی شاد بی

پەراوێز edit