ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١١٤. سەدای های هیلال
سەدای های هیلال هام فەردان مەیۆ
زەمزەمەی تەکبیر هام دەردان مەیۆ
یەکێ هام ڕەفێق دۆسی دڵدۆزەن
یەکێ مەست کەیف جەژنی پیرۆزەن
من نەبوون شادیم جێ بێزار بییەن
گەرد وە سەری من، کەس دیار نییەن
شەوم تاڵەی شووم، هیلالم قامەت
شەفەق هوونی دڵ، مەنزڵگە زامەت
تەکبیرم نەوای زامی مەهجووری
دەسم هەمئاغۆش زامی ڕەنجووری
جەژن و جەژنانەم هەر یەک جەردەیێ
بەردەوە پەی هەرد، موتریب پەردەیێ
لەرزەی ڕیشەی دڵ، سەمتووری دەستوور
وەزنی تەبعی تار پڕ سۆزەی سەمتوور
واچە بەو مەقام ئەڵواناتەوە:
هەی داد.. هەی بێداد مەعدووم واتەوە
خەستەی خاری خەم، خەم خەیاڵی وێم
وەکزەی دەروون تەن زوخاڵی وێم
بێ ئەبرۆی هیلال نەو نیهاڵی وێم
نییەت نا دروست، عید بەتاڵی وێم

پەراوێز edit