ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١١٢. سەد دووری
سەد دووری چون دڵ مەعدوومیی دڵتەنگ
مارۆ ئەو فریاد دڵەی سەختی سەنگ
سزان ئەر گێرۆ تەم دڵەی کاوان
هەور نەو وە جان ڕێزۆ هووناوان
بەڵام، تاقەتێ، های هەورە ئامان
ها نە سەفەردا شای نەونەمامان
نازکیش چون ناز جە حەد بەرشییەن
خاترداریش کەر وێنەی کەس نییەن
وێش چۆن حەوسەڵەی وەشت و تەم دارۆ
یادش نە دڵدا زەحمەت مویارۆ
پەی باری خاتر ئەو شیرین شێوە
چ حاجەت وەی تەم، وەی سەیلی ئێوە
وەسەن دووی بەدەن جە گیان جیای من
وەسەن سەیلی چەم بەختی سیای من

پەراوێز edit