ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٠٨. ساقی ئاوەردە
ساقی ئاوەردە و گرد کیاستێنین
وریا بەردێن و کردە ئاستێنین
حاڵ ماضی ئاسا ها نەگوزەردا
موقیم موسافر ڕەنگ نەسەفەردا
کاروانسەرای کۆن دەوری دنیای دوون
جە بارگەی یاران وە چۆڵ مەوینوون
قافڵە کۆچ کەردەن، بەرزەن دەنگی زەنگ
وڕان حوجرەی خان وجوود سەنگ بە سەنگ
هۆسای تای شاوڵ دانش وە مشتی
بەناباشیی بورج دیواران گشتی
قەدەم ڕەنجەکەر وە لای کارەوە
بنچینەم وە تەرح مەی هوردارەوە
عەمارەتێوەن بیناش باقی بۆ
ئاو مەی، خاک دوردی، بەناش ساقی بۆ

پەراوێز edit