ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی دیوانی ئەحمەدی خانی
١٥. ئەی دل ئەگەر ب نەقدێ جان جنسێ گران بهایێ زولف
ئەی دل ئەگەر ب نەقدێ جان، جنسێ گران بهایێ زولف
دێ بکڕی بزان مەجان، جەوهەرێ جانفدایێ زولف
غونچەئێ تەنگ حەوسلە، دل ژ ڕکان بگرتبی
سوبحەگەهان کو سەر دکەت، لەخلەخەئێ هەوایێ زولف
مەشقێ دکەت ت مەکتەبان، ڕویێ نگار و حوسنێ خەت
بەندە هەزار و تفلێ دل، هاتنە بەر مەلایێ زولف
عاشقێ بێ جەگەر مەگەر، سەبرێ ژ جان و دل دکەت
مانعێ گەنج مەقسەدە، هەیبەتێ ئەژدەهایێ زولف
هەر سەرێ موو ب سازەکی، جلوە دکەت ب نازەکی
عاشقێ عشقبازەکی، بەندە دکەت ب لایێ زولف
رۆم و فەرەنگ و هندییان، خال و نشان و خەمرییان
خەنجەر و شیر و مسرییان، جەنگە ل بەر لوایێ زولف
تاج و تۆمار و بن پەڕان، لەعل و گوهار و گەوهەران
سەرخوەش و دین و ئەبتەران، زەوقە د گەل سەمایێ زولف
لاو و رەوال و ڕیسپییان، میر و وەزیر و جندییان
سەرخوەش و مەست و بەنگییان، دەردە ژ ماجەرایێ زولف
شەیخ و مورید و سالکان، شاه و فەقیر و مالکان
چوست و چەلەنگ و چاپوکان دل کەتە بەندە پایێ زولف
ئەفعی و مار و ئەژدەرا، مسک و زوباد و عەنبەرا
نەفخەئێ رووحپەروەرا، رائحەئێ هەوایێ زولف
بێ مەی و بێ دەوایەکی، بێ دەف و چەنگ و نایەکی
دین دکەتن مەلایەکی، جەزبەئێ دلروبایێ زولف
میر و مەلا و ماهران، چەندی بەلیغ و شاعران
خانی و هندی حازران، دەردە ژ دەستێ تایێ زولف

پەراوێز edit