ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٤٤. فاتیحە تەسخیرە شاری دڵ بە تابووری ئەلەم
فاتیحە! تەسخیرە شاری دڵ بە تابووری ئەلەم
موددەتێکی زۆرە پاتەختە لەبۆ خاقانی غەم
حوکمی قانوونی سەفا ڕۆیی لە ڕەومی ڕوومەدا
تا هووەیدا بوو لە ڕۆما گەردی ئاشووبی عەجەم
لەززەتی دنیا کە هیچ و پووچە لای ئەهلی ئەدەب
ئەووەڵ و ئاغازی جەور و دەردە، ئەنجامی ستەم
تۆزی ئایینەی سکەندەر وا بەدەم باوە، وەلێ
گەردی دامانی غەریبانە بلووری جامی جەم
بۆ دەکەی تەکلیفی ڕەسمی ئولفەت و یاری لە من؟
کەی بە سوحبەت ئاشنایە سالیکی ڕێگەی عەدەم!
من مەتاعم جاوە، چاوم! باخەبەر بێ موشتەری
تا غەزەل سەودا نەکا لای تاجری چیتی بەقەم
کەی دەکا شەرح و بەیاناتی ڕومووزی دەردی دڵ
ڕووڕەشی هەروەک دەوات و دوو زوبانی وەک قەڵەم!
نالیا بێ هیممەتی تا کەی بە دەست میحنەتتەوە
فاتیحی و ڕۆستەماسا، ساحیبی تێغ و عەلەم

پەراوێز edit