ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٤٨. پیرم و ئەوەتەی لەبیرمە، ژینم تاڵە

پیرم و ئەوەتەی لەبیرمە، ژینم تاڵە

هەر خۆزگە بە پارە و، گلەیی لەم ساڵە

لەمنت کەوێ مردن دەیەوێم، های مەیگێڕ

دواکۆچە دەفریام خە دوامین پیاڵە!

تا کی غم آن خورم کزین چرخ کهُن
احوال مرا نه سر پدید است نه بن
زان پیش که رخت از این سراپرده برم
ساقی بده آن می! که هم این است سخُن

question_answer پەراوێز نووسین