ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٤٨. پیرم و ئەوەتەی لەبیرمە، ژینم تاڵە

پیرم و ئەوەتەی لەبیرمە، ژینم تاڵە

هەر خۆزگە بە پارە و، گلەیی لەم ساڵە

لەمنت کەوێ مردن دەیەوێم، های مەیگێڕ

دواکۆچە دەفریام خە دوامین پیاڵە!

تا کی غم آن خورم کزین چرخ کهُن
احوال مرا نه سر پدید است نه بن
زان پیش که رخت از این سراپرده برم
ساقی بده آن می! که هم این است سخُن

پەراوێز edit